Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Spisy powszechne

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Ludność na rynku pracy w województwie mazowieckim w świetle wyników NSP 2021

25.03.2024
Ludność na rynku pracy w województwie mazowieckim w świetle wyników NSP 2021
Czytaj dalej

Publikacja Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Stan i struktura demograficzno-społeczna ludności w województwie mazowieckim w świetle wyników NSP 2021

31.01.2024
Publikacja jest opracowaniem tematycznym dotyczącym stanu i struktury demograficznej populacji województwa, wzbogaconym o charakterystykę społeczną w zakresie kraju urodzenia oraz posiadanego obywatelstwa, poziomu wykształcenia, niepełnosprawności, a także przynależności narodowo-etnicznej i wyznaniowej. Ponadto zaprezentowano podstawowe informacje o osobach przebywających w obiektach zbiorowego zakwaterowania oraz o osobach migrujących z uwzględnieniem kierunków przemieszczania się. Część analityczną wzbogacono prezentacją graficzną w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej

Publikacja Powszechny Spis Rolny 2020. Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie mazowieckim w 2020 r.

30.11.2022
Urząd Statystyczny w Warszawie przekazuje Państwu publikację "Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie mazowieckim" zawierającą wyniki Powszechnego Spisu Rolnego (PSR 2020), badania przeprowadzonego przez GUS w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r.
Czytaj dalej

Publikacja NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011. Atlas powiatów i gmin województwa mazowieckiego

29.12.2014
Na mapach i wykresach przedstawiono zjawiska i procesy, które dokonały się w okresie między ostatnimi spisami, tj. w latach 2002–2011, w takich obszarach tematycznych, jak: stan i struktura demograficzno-społeczna ludności, aktywność ekonomiczna ludności, bezrobocie, źródła utrzymania, migracje wewnętrzne i zagraniczne, gospodarstwa domowe i rodziny, mieszkania zamieszkane.
Czytaj dalej

Publikacja NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011. Migracje zagraniczne i wewnętrzne ludności województwa mazowieckiego

18.11.2014
Publikacja składa się z uwag ogólnych, w których podano podstawy prawne spisu, jego cel i zakres tematyczny, a także formy upowszechniania wyników, uwag metodycznych zawierających definicje i pojęcia spisowe, części analitycznej wzbogaconej wykresami oraz z części tabelarycznej. W części tabelarycznej zaprezentowano wyniki spisu w ujęciu ogólnowojewódzkim, w podziale na miasta i wieś oraz według podregionów i powiatów.
Czytaj dalej

Publikacja NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011. Dojazdy do pracy w województwie mazowieckim

06.11.2014
Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie podstawowych danych i ich interpretacji w odniesieniu do województwa mazowieckiego. Główna część poprzedzona została rozdziałem zawierającym ogólną charakterystykę badania dojazdów do pracy na podstawie danych zawartych w administracyjnych systemach informacyjnych udostępnionych przez ich gestorów na potrzeby NSP 2011. W sposób syntetyczny objaśniono elementy metodyki badania, które umożliwiają właściwą interpretację wyników.
Czytaj dalej

Publikacja NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011. Raport z wyników spisu w m.st. Warszawie

17.10.2014
Publikacja „Raport z wyników spisu w m.st. Warszawie” prezentuje dane z większości tematów będących przedmiotem badania w spisie. Szeroki zakres informacji, zebranych głównie w badaniu reprezentacyjnym, pozwala na szczegółową charakterystykę ludności, gospodarstw domowych i rodzin oraz zasobów mieszkaniowych, a także na ocenę zmian demograficznych oraz społeczno-ekonomicznych, jakie dokonały się od poprzedniego spisu przeprowadzonego w 2002 r.
Czytaj dalej

Publikacja NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011. Ludność i gospodarstwa domowe w województwie mazowieckim. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna

28.08.2014
Niniejsze opracowanie prezentuje zagadnienia dotyczące źródeł utrzymania ludności oraz gospodarstw domowych, a także informacje o osobach niepełnosprawnych i gospodarstwach domowych z osobami niepełnosprawnymi. Charakterystykę ludności według źródeł utrzymania oraz dane o osobach niepełnosprawnych zaprezentowano według cech demograficznych i społeczno-ekonomicznych takich jak m.in. płeć, wiek, miejsce zamieszkania, poziom wykształcenia, aktywność ekonomiczna. Informacje o gospodarstwach domowych według źródeł utrzymania oraz o gospodarstwach z osobami niepełnosprawnymi pokazano w powiązaniu z danymi dotyczącymi wielkości gospodarstw, ich składu rodzinnego i pokoleniowego, grup społeczno-ekonomicznych oraz aktywności ekonomicznej osób tworzących gospodarstwo.
Czytaj dalej

Publikacja NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011. Gospodarstwa domowe i rodziny w województwie mazowieckim. Charakterystyka demograficzna

28.05.2014
Opracowanie zawiera informacje o liczbie, wielkości, składzie rodzinnym i pokoleniowym gospodarstw domowych oraz cechach demograficznych reprezentanta gospodarstwa. Zamieszczono również dane o liczbie i typach rodzin oraz rodzinach z dziećmi, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z dziećmi do lat 24 pozostających na utrzymaniu.
Czytaj dalej

Publikacja NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011. Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim

07.03.2014
Niniejsze opracowanie przedstawia zagadnienia związane z aktywnością ekonomiczną ludności. Zawiera szczegółową charakterystykę poszczególnych kategorii ludności w wieku 15 lat i więcej: pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo. Każda z tych zbiorowości została opisana pod względem cech demograficznych, społecznych i ekonomicznych.
Czytaj dalej

Publikacja NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011. Mieszkania w województwie mazowieckim

25.02.2014
W niniejszym opracowaniu zamieszczone zostały informacje o stanie zasobów mieszkaniowych, z wyodrębnieniem mieszkań zamieszkanych stale (przynajmniej z jednym faktycznym mieszkańcem) zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego w momencie spisu, tj. według stanu w dniu 31 marca 2011 r.
Czytaj dalej

Publikacja NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011. Zamieszkane budynki

24.12.2013
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie informacji o zamieszkanych budynkach zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego w momencie spisu, tj. 31 marca 2011 r. oraz o znajdujących się w nich mieszkaniach.
Czytaj dalej

Publikacja NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011. Ludność w województwie mazowieckim. Stan i struktura demograficzno-społeczna

29.08.2013
Publikacja zawiera charakterystykę demograficzną i społeczną ludności województwa mazowieckiego. Składa się z części metodologicznej, analitycznej oraz tabelarycznej z wynikami spisu. Prezentuje szeroki zakres danych statystycznych dotyczących stanu i struktury demograficznej populacji województwa, wzbogacony o informacje w zakresie pochodzenia ludności oraz posiadanego obywatelstwa, przynależności narodowo-etnicznej i wyznaniowej, a także kierunków i poziomu wykształcenia.
Czytaj dalej

Publikacja POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010. Atlas - produkcja rolnicza na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego

08.05.2013
Publikacja ma na celu przedstawienie za pomocą kartogramów i kartodiagramów wybranych informacji obrazujących stan rolnictwa na terenach wiejskich województwa mazowieckiego. Do terenów wiejskich zaliczono gminy wiejskie i część wiejską gmin miejsko-wiejskich. W opracowaniu w sposób syntetyczny zawarto informacje z wybranych dziedzin rolnictwa. Dla zilustrowania przemian w rolnictwie na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego wybrane dane uzyskane z PSR 2010 porównano z danymi PSR 2002. Dzięki zestawieniu danych dotyczących cech obszarów wiejskich przybliżono obraz przeobrażeń mazowieckiej wsi.
Czytaj dalej

Publikacja POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010. Rolnictwo na terenach miejskich w województwie mazowieckim.

06.05.2013
Wybrane informacje uzyskane w spisie wykorzystane zostały do przedstawienia cech aktywnych gospodarstw indywidualnych mających siedzibę w miastach oraz ich udziału w ogólnej zbiorowości gospodarstw indywidualnych w województwie.
Czytaj dalej

Publikacja POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010. Aktywność rynkowa gospodarstw indywidualnych na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego

22.04.2013
Publikacja składa się z czterech części. Pierwsza z nich przedstawia zastosowaną metodologię i zawiera m.in. podstawy prawne, objaśnienia definicji i pojęć spisowych oraz ważniejsze grupowania danych. Kolejna, właściwa część opracowania, obok ogólnej charakterystyki rolnictwa w województwie mazowieckim i charakterystyki rolnictwa indywidualnego na obszarach wiejskich, prezentuje gospodarstwa indywidualne według celu produkcji oraz klasyfikację gmin ze względu na aktywność rynkową i potencjał produkcyjny tych gospodarstw. Ostatnie dwie części to tabelaryczny aneks i zestaw map z podziałem administracyjnym województwa.
Czytaj dalej

Publikacja POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010. Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie mazowieckim

15.11.2012
W skład opracowania wchodzą uwagi metodyczne, część analityczna i część tabelaryczna. Uwagi metodyczne opisują cel i zakres tematyczny spisu, zawierają podstawowe definicje i pojęcia oraz schematy losowania próby. W części analitycznej przedstawione zostały zagadnienia charakteryzujące gospodarstwa rolne według wybranych kryteriów oraz zmiany, jakie miały miejsce od poprzedniego spisu rolnego przeprowadzonego w 2002 r.
Czytaj dalej

Publikacja NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011. Raport z wyników województwa mazowieckiego

24.10.2012
Publikacja „Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 – Raport z wyników w województwie mazowieckim” zawiera informacje z zakresu większości tematów będących przedmiotem badania w spisie.
Czytaj dalej

Publikacja POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010. Raport z wyników województwa mazowieckiego

21.09.2011
Publikacja „Powszechny Spis Rolny 2010 – Raport z wyników województwa mazowieckiego” zawiera wstępne informacje z zakresu większości tematów będących przedmiotem badania w spisie. W opracowaniu uwzględniono zmiany, jakie miały miejsce od poprzedniego spisu rolnego przeprowadzonego w 2002 roku.
Czytaj dalej
Do góry