Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

3 grudnia – Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
02.12.2016

Co czternasty mieszkaniec województwa mazowieckiego jest osobą niepełnosprawną. Coraz bardziej przyjazny jest dla tych osób rynek pracy: wzrósł wskaźnik zatrudnienia, zmniejszyła się liczba bezrobotnych i więcej jest ofert pracy.

Według Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia w końcu 2014 r. w województwie mazowieckim prawne orzeczenie o niepełnosprawności posiadało prawie 370 tys. osób, w tym 20 tys. dzieci w wieku 0–14 lat. Osoby niepełnosprawne stanowiły 7% ogółu mieszkańców, a dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością – 2,4% populacji województwa.

W jednostkach z siedzibą w województwie mazowieckim według stanu na koniec 2015 r. pracowało prawie 50 tys. osób niepełnosprawnych, tj. o 8 tys. (o 19%) więcej niż rok wcześniej. Stanowili oni 15,7% pracujących niepełnosprawnych w kraju. Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w IV kwartale 2015 r. na 100 osób niepełnosprawnych w wieku 16-64 lata pracowały 22 osoby (rok wcześniej - 21 osób). Dla porównania, w ogólnej zbiorowości osób w wieku 15–64 lata wskaźnik ten wyniósł 58 pracujących na 100 osób. Wśród osób, które nie pracowały, nie szukały pracy ani nie były gotowe jej podjąć, 12% jako powód bierności zawodowej wskazało chorobę lub niepełnosprawność.

Na koniec 2015 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 9,6 tys. osób niepełnosprawnych, tj. o 8% mniej niż przed rokiem (ogólna liczba bezrobotnych zmniejszyła się w tym czasie o 13,3%). Osoby niepełnosprawne stanowiły 4,4% ogółu bezrobotnych, tylko 12% z nich posiadało prawo do zasiłku. Na bezrobotnych niepełnosprawnych czekały 402 oferty pracy, tj. o 27% więcej niż w 2014 r. Na 1 ofertę przypadały 24 osoby wobec 33 przed rokiem (w zbiorowości bezrobotnych ogółem było to odpowiednio 42 i 62 osoby). Oferty dla niepełnosprawnych stanowiły 8% ogólnej ich liczby.

Według stanu na 31 grudnia 2015 r. w stacjonarnych zakładach pomocy społecznej przebywało 5,8 tys. osób z niepełnosprawnościami, co odpowiada 39% ogółu pensjonariuszy. Największy odsetek niepełnosprawnych w stacjonarnych zakładach pomocy społecznej stanowili przebywający w placówkach dla osób przewlekle psychicznie chorych (48,6%), a najmniejszy (2,5%) mieszkańcy zakładów dla osób niepełnosprawnych fizycznie. Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka zapewniły opiekę 524 dzieciom z orzeczoną niepełnosprawnością. Ponadto w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej całodobową opieką objętych było 180 dzieci. W rodzinach zastępczych dzieci niepełnosprawne stanowiły 8% ogółu, w rodzinnych domach dziecka – 15%, a w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 9%.

Na początku roku szkolnego 2015/16 do placówek wychowania przedszkolnego uczęszczało 4,3 tys. dzieci niepełnosprawnych, czyli 2,4% wszystkich przedszkolaków. Wśród niepełnosprawnych przedszkolaków najwięcej było dzieci z autyzmem (46%). Niepełnosprawni uczniowie stanowili 2,6% ogółu uczniów w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych (łącznie z policealnymi) oraz 3,2% w gimnazjach. Najczęstszą przyczyną niepełnosprawności wśród uczniów szkół podstawowych był autyzm (rozpoznany u 25% niepełnosprawnych uczniów), a następnie upośledzenie w stopniu lekkim (22%). Upośledzenie w stopniu lekkim było również najczęstszym rodzajem niepełnosprawności wśród uczniów gimnazjów (34%) i szkół ponadgimnazjalnych (30%). Wśród niepełnosprawnych studentów co trzecia osoba miała dysfunkcję narządu ruchu (stan na koniec listopada 2015 r.).

Pliki do pobrania

Do góry